WELKOM


Dit is de website van Stichting Natuurbelang De Onlanden.
Op deze site wordt veel informatie gegeven over het prachtige natuurgebied De Onlanden,
op de grens van Drenthe en Groningen, en over het Natura2000-gebied Leekstermeergebied,
dat daar onderdeel van is.

Daarnaast wordt meer verteld over Wetlands in het algemeen en
wordt aandacht besteed aan de inrichting van De Onlanden als waterbergingsgebied.
Met het menu links kunt u naar de diverse onderwerpen doorklikken.

ACTUEEL

Ook in 2018 is het, dankzij de inzet van een grote groep vrijwilligers, weer gelukt om de broedvogels in De Onlanden tellen.
En dit jaar is het overzicht zo mogelijk nog completer dan in de zes jaar hiervoor, met opnieuw een groter aantal soorten en territoria.
De resultaten zijn zoals altijd verwerkt in het Broedvogelrapport 2018.
Dit rapport is te downloaden op de Publicaties-pagina, waar ook de rapporten uit voorgaande jaren te vinden zijn,
of door HIER te klikken.

Helaas worden herhaaldelijk recreanten in kano's gezien in de slenken, het Langmameer en in het Eelderdiep in De Onlanden.
Kanon is hier NIET TOEGESTAAN, in verband met de rust voor de Natuur in het gebied (Otters bijvoorbeeld). De routes waar men wel mag komen met de kano zijn te vinden op de Kaart van De Onlanden, die op verschillende locaties te koop is.

De 26e Nieuwsbrief van De Onlanden, juni 2018, is verschenen.
Download hem HIER of ga naar de Publicaties-pagina, waar ook de vorige Nieuwsbrieven te vinden zijn.

2017 kende goede en slechte kanten voor de otterpopulatie in De Onlanden.
Er werden weer veel jongen geboren, maar ook vielen er een aantal
(verkeers)slachtoffers te betreuren. Een overzicht van de ontwikkelingen in de
otterpopulatie in het gebied wordt gegeven in het otterrapport 2017,
wat te downloaden is op de publicaties-pagina of door HIER te klikken.

Vliegen met drones is in de HELE Onlanden NIET TOEGESTAAN. Het grootste deel van het gebied valt onder de no-fly zone van vliegveld Eelde. In het overige gebied mag niet met drones gevlogen worden zonder toestemming vooraf door de eigenaar van het gebied (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Groninger Landschap of Drents Landschap). We hopen dat iedereen zich aan deze regels houdt.
Mocht u ergens een persoon met een drone bezig zien, meld het dan bij de politie, de beheerder of via ons.

Stichting Natuurbelang De Onlanden heeft, samen met 7 andere natuurorganisaties, een brief geschreven aan de Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier. In de brief adviseren we de commissie om bij de herinrichting van gebied De Drie Polders, ten noorden van de A7 bij Lettelbert, meteen geleidende rasters te plaatsen die gaan voorkomen dat in de toekomst nog meer Otters (en andere dieren) dood gereden worden als ze willen proberen de A7 over te steken. De Drie Polders is n van de gebieden in het Zuidelijk Westerkwartier die ingericht gaan worden als waterberging en natte natuur. De verwachting is dat daardoor de otterpopulatie in het gebied zal toenemen. Geleidende rasters kunnen de dieren naar de, al bestaande en goed functionerende, faunapassage onder de A7 bij het Lettelberterdiep brengen. We hopen dan ook dat de commissie positief zal reageren op ons advies. De brief is HIER te lezen.

Voor recente waarnemingen van vogels en andere bijzondere zaken kunt u terecht op de Waarnemingen-pagina van deze website.
Een aantal filmpjes van de natuur in De Onlanden is te zien via YouTube (zoekterm: natuurindeonlanden).
Ook via Twitter (@natuuronlanden; #Onlanden) worden nieuwtjes en wetenswaardigheden verspreid.

De WetlandWacht doet mee aan het Kadaverproject van SOVON en DWHC. Dode vogels van een aantal gevoelige soorten
(watervogels, steltlopers en Buizerd) worden onderzocht op de aanwezigheid van het Vogelgriepvirus.
Andere dode vogels en zoogdieren worden onderzocht op een groot aantal ziekten.
Heeft u een (verse) dode vogel of zoogdier gevonden, dan kunt u dat doorgeven aan de WetlandWacht (zie Contact-pagina).
Deze kan het dier in overleg ter plekke ophalen. Het wordt afgeraden het dode dier zelf aan te raken.
Meer informatie over het project staat op de site van het SOVON (zie Contact-pagina)